Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja podnośników

Zakres wyrobów objętych certyfikacją 

Urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry (wózki widłowe, kosze i platformy do podnoszenia ludzi). Certyfikacja jest przeznaczona dla producentów maszyn seryjnych, jednostkowych oraz maszyn modernizowanych dla potwierdzenia spełnienia przez daną maszynę wymagań zasadniczych lub minimalnych i oznaczenia znakiem CE.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji

Ocena zgodności urządzeń może być przeprowadzona na dwa sposoby, poprzez procedurę zgodną z :

 1. Załącznikiem IX Dyrektywy maszynowej — Badania typu WE , według której jednostka notyfikowana  stwierdza i zaświadcza, że reprezentatywny wzorzec maszyny określonej w załączniku IV (zwany dalej „typem”) spełnia przepisy niniejszej dyrektywy.
 2. Załącznikiem X Dyrektywy maszynowej — Ocenę systemu zarządzania jakością (ISO 9001), zgodnie z którym dane urządzenie, o którym mowa w załączniku IV, jest wytwarzane. Jednostka notyfikowana ocenia i zatwierdza system jakości i monitoruje jego stosowanie.

Procedura Nr 2 jest najczęściej stosowaną ze względu na koszty i czas realizacji. 

Korzyści

 1. spełnienie warunku dopuszczenia do obrotu 
 1. zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników 
 1. uniknięcie odpowiedzialności karnej za spowodowanie zagrożenia dla ludzi i mienia 
 1. możliwość nadzoru nad zapewnieniem stałości poziomu jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. możliwość sprzedaży urządzeń do innych krajów UE.

Realizacja procesu oceny zgodności

Ocena zgodności przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą

Ocena zgodności przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą

 1. Ocena i rejestracja wniosku o ocenę zgodności systemu zarządzania
 2. Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 3. Powołanie zespołu audytorów.
 4. Plan kontroli procesu.
 5. Ocena systemu w etapach:
  • przegląd dokumentacji klienta,
  • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.
 6. Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata, ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane