Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 14001

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego - ISO 14001
Podstawowym celem jest promowanie standardów ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Norma ta nie określa bezwzględnego stosowania wszystkich wymagań  w zakresie ochrony środowiska, ale tylko tych wymagań prawnych których odnoszą  się do naszej organizacji.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 14001

Uznana na arenie międzynarodowej norma ISO 14001:2015 zawiera podstawowe elementy skutecznego systemu zarządzania środowiskiem, który może być wykorzystany zarówno w sektorze usługowym, jak i produkcyjnym. Norma opisuje wymogi dotyczące systemu ładu korporacyjnego, które pozwala na zmniejszenie wpływu na środowisko związanego z funkcjonowaniem organizacji. Standard wymaga, aby organizacja określiła cele środowiskowe i system zarządzania niezbędny do ich osiągnięcia. Certyfikat gwarantuje, że system zarządzania środowiskowego jest ustanowiony, udokumentowany, wykorzystywane i przechowywane zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2015. Odpowiedni certyfikat jest wydany przez akredytowaną osobę trzecią - jednostkę certyfikującą - poprzez przeprowadzane audyty jednostka aktywnie uczestniczy w procesie ograniczania wpływu odziaływania organizacji na środowisko.

Korzyści

 1. spełnienie  wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska
 1. pozyskanie nowych kontraktów (niektóre organizacje, instytucje wymagają od klientów posiadania ISO 14001)
 1. motywowanie pracowników poprzez poprawę wizerunku firmy
 1. lepsze zarządzanie zasobami w organizacji
 1. zyskanie przewagi konkurencyjnej
 1. oszczędności finansowe wynikające z ograniczenia marnotrawstwa
 1. prestiż, polepszenie wizerunku firmy
 1. możliwość uzyskania rekompensat z tytułu zużycia energii

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane