Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 13485

Już zgodnie z nowym rozporządzeniem

26 maja 2020 kończy się okres przejściowy do wdrożenia nowego rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych. Producenci wyrobów medycznych w tym klasy I muszą wdrożyć system jakości i udokumentować go, czyli certyfikować.
Mówi o tym punkt 32 i artykuł 10 ustęp 9 rozporządzenia.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Wymagania w zakresie ISO 13485

System zarządzania jakością powinien obejmować następujące zagadanienia:

 • strategię zgodności regulacyjnej, w tym zgodności z procedurami oceny zgodności oraz procedurami zarządzania modyfikacjami w wyrobach objętych tym systemem;
 • identyfikację mających zastosowanie ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania oraz analizę opcji umożliwiających spełnienie tych wymogów;
 • odpowiedzialność kadry zarządzającej;
 • zarządzanie zasobami, w tym wybór i kontrolę dostawców i podwykonawców;
 • zarządzanie ryzykiem określone w załączniku I sekcja 3;
 • ocenę kliniczną zgodnie z art. 61 i załącznikiem XIV, w tym obserwacje kliniczne po wprowadzeniu do obrotu;
 • wykonanie produktu, w tym planowanie, projektowanie, rozwój, produkcję i świadczenie usług;
 • weryfikację nadawania kodów UDI zgodnie z art. 27 ust. 3 wszystkim stosownym wyrobom oraz zapewnienie spójności i aktualności informacji przekazywanych zgodnie z art. 29;
 • ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie systemu nadzoru po wprowadzeniu do obrotu zgodnie z art. 83;
 • prowadzenie komunikacji z właściwymi organami, jednostkami notyfikowanymi, innymi podmiotami gospodarczymi, klientami lub innymi zainteresowanymi stronami;
 • procesy zgłaszania poważnych incydentów i zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa w związku z obserwacją;
 • zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi oraz weryfikację ich skuteczności;
 • procesy monitorowania i pomiaru produkcji, analizę danych i doskonalenie produktu.

Korzyści

 1. potwierdzenie zgodności z wymaganiami rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745
  z dnia 5 kwietnia 2017 r.
 1. zwiększenie kontroli nad kluczowymi procesami systemu zarządzania w tym zarządzania jakością 
 1. budowa wiarygodności do produkowanych wyrobów wśród klientów i kontrahentów 
 1. wykazanie skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością przez niezależną stronę trzecią
 1. zwiększenie zaufania publicznego i organy kontroli państwa dla producentów wyrobów medycznych

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane