Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 50001:2018

Certyfikacja Systemów Zarządzania Energią - ISO 50001:2018
Certyfikacja systemu zarządzania PN-EN ISO 50001 dotyczy oceny systemu zarządzania energią, który koncentruje się na szeroko rozumianej efektywności energetycznej i ma zastosowanie w każdej organizacji we wszystkich jej obszarach produkcji lub usług. System PN-EN 50001  jest obecnie uznawanym na całym świecie standardem, którego certyfikacja  stanowi potwierdzenie spełniania przez organizację określonych wymagań w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

Uwaga! USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych 

Wg ustawy rekompensaty należą się wybranym przedsiębiorstwom, których lista znajduje się w rozporządzeniu i posiadają wdrożony:

 1. system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje
 2. Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm. ), lub
 3. system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001 wydanym przez niezależną i akredy- towaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą, lub
 4. system zarządzania energią potwierdzony certyfikatem ISO 50001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą;

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji PN-EN ISO 50001

Norma PN-EN ISO 50001 została zatwierdzona i opublikowana w Polsce w 2012 roku. W normie określono wymagania dla systemu zarządzania energią, który pozwoli przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać. Uwzględniono wszystkie czynniki wpływające na zużycie energii, które mogą być monitorowane przez przedsiębiorstwo i na których wielkość ma ono wpływ. Norma może funkcjonować niezależnie lub może być stosowana równolegle albo może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania.PN-EN 50001 może być stosowana osobno lub w powiązaniu z innymi systemami zarządzania. W celu ułatwienia stosowania tej normy w powiązaniu innymi standardami odpowiada ona strukturze normy ISO 14001.

Korzyści

 1. zwrot kosztów energii dla wybranych przedsiębiorstw
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad optymalnego wykorzystania energii
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. oszczędności w zakresie korzystania z energii
 1. zaprowadzenie optymalnego wykorzystania energii we wszystkich działaniach firmy

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane