Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 45001

Certyfikacja systemu zarządzania - ISO 45001
Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy jest ważnym elementem w zarządzaniu organizacją, przede wszystkim w wymogami prawnymi kraju, w którym działa dana organizacja. Seria norm dla oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) została opracowana, aby pomóc organizacjom w rozwoju polityki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 45001

System ISO 45001 zastępuje został stworzony na bazie nowych wydań norm ISO 9001 i 14001 i różni się głównie w obszarach związanych z identyfikacja ryzyk , zarządzania i kontroli zagrożeń zawodowych. Certyfikat zgodności z ISO  45001 może stanowić odrębny system obok ZSJ i systemów SZŚ, lub częścią systemu zintegrowanego z tymi normami. ISO 45001 gwarantuje, że system ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, został wdrożony i oceniony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą i spełnia wymagania normy ISO 45001.

Korzyści

 1. poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przyjęta na wszystkich szczeblach organizacji
 1. minimalizacji kosztów związanych z wypadkami w miejscu pracy
 1. systematyczne zmniejszanie niebezpieczeństwa, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu
 1. wykazać zobowiązanie do spełnienia wymogów bezpieczeństwa
 1. ograniczenia występowania chorób zawodowych i wypadków - zwiększa wydajność

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego w terenie (np. na budowie).

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane