Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 29990

Proces certyfikacji wiąże się z oceną stosowanych przez organizację szkoleniową procedur jakościowych w tym doborze programów szkoleniowych, weryfikacją i doborem trenerów. Certyfikacja na zgodności z ISO 29990 może być przeprowadzony u wszystkich organizacjach świadczących pozaszkolne formy kształcenia. Posiadanie certyfikatu ISO 29990 jest potwierdzeniem osiąganych przez daną organizację wysokiego poziomu jakości w działalności edukacyjnej.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 29990

Standard ISO 29990 stanowi wykaz międzynarodowych wytycznych jakościowych do stosowania w organizacjach świadczących usługi edukacyjne. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikat gwarantuje, iż procedury systemowe zostały wdrożone i udokumentowane oraz są stosowane zgodnie z wymogami ISO 29990. Norma ISO 29990 stanowi dopełnienie standardów zawartych w normie zarządzania jakością ISO 29990.

Korzyści

  1. dodatkowa punktacja przy wyborze firm szkoleniowych świadczących usługi finansowane prze środki UE
  1. efektywny niezależnych sposób nadzoru nad przestrzeganiem standardów jakościowych
  1. potwierdzenie dbałości o jakości świadczonych usług szkoleniowych
  1. dyscyplina związana z ciągłym procesem doskonalenia organizacji
  1. zwiększenie zaufania do organizacji wśród potencjalnych i obecnych klientów, jak i  partnerów biznesowych

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

  • Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 29990.
  • Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.
  • Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.
ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją szkoleniową.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów LLC, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane